Rakennusala

Lattiatyöt

  • Par­ket­ti­lat­tioi­den asennukset
  • Par­ket­ti­lat­tioi­den hion­nat, lak­kauk­set ja sävytykset
  • Lami­naat­ti­lat­tioi­den asennukset
  • Lis­toi­tuk­set, kynnystyöt

Maalaus ja tasoitetyöt

  • Pois­tam­me tar­vit­taes­sa van­hat tape­tit tai maalin
  • Teem­me tar­vit­ta­vat sei­nän tasoi­te­työt, jot­ta sei­näl­le on mah­dol­li­sim­man hyvä lait­taa uudet tape­toin­nit tai maalaukset
  • Suo­jaam­me hyvin kaik­ki pai­kat, emme­kä jätä sotkua
  • Käy­täm­me mark­ki­noi­den par­haim­pia maaleja

Hionta

  • Beto­ni­lat­tioi­den hion­ta suo­ri­te­taan yleen­sä timant­tia­lus­tal­la kui­va­hion­ta­na, jol­loin konee­seen lii­te­tään pöly­ne­roi­tin ilman pitä­mi­sek­si mah­dol­li­sim­man puhtaana

Etuputsityöt

Etu­put­si on tar­koi­tet­tu ele­ment­tie­na­sen­nus­työn jäl­keen teh­tä­väk­si beto­ni­pin­to­jen vii­meis­te­lyk­si ennen var­si­nai­sia paik­kaus- ja tasoi­te­töi­tä. Etu­put­si­työs­sä ele­ment­ti- ja valu­töi­den jäl­keen pin­nas­ta pii­ka­taan ja hio­taan pois beto­ni­purs­kei­ta, rois­kei­ta ja valu­mia. Näin saa­daan val­mis pin­ta tasoi­te- ja maa­li­pin­taa var­ten. Teem­me siis poh­ja­työn val­miik­si maa­li- ja tasoi­te­mie­hiä var­ten. Valet­tui­hin lat­tioi­hin voi jos­kus jää­dä beto­ni­lii­maa, joka voi­daan pois­taa etu­put­si­työl­lä. Teem­me myös tar­vit­taes­sa paik­kaus- ja oikaisutyöt.

Ota meihin yhteyttä!

Roilotus

Roi­lo­tus tar­koit­taa urien (eli roi­lo­jen) sahaa­mis­ta tii­li- tai beto­ni­sei­nään säh­kö­joh­to­ja ja pis­to­rasioi­ta var­ten. Työ on mit­ta­tark­kaa ja pöly­tön­tä, joten sen voi käte­väs­ti hoi­taa myös käy­tös­sä ole­vis­sa tilois­sa ilman yli­mää­räi­sen pöly­hai­tan syn­ty­mis­tä tilan käyt­tä­jil­le tai kalusteille.

Urat betoniin

Roi­lo­tuk­sen avul­la on siis mah­dol­lis­ta teh­dä urat beto­niin tai tii­li­pin­nal­le, kuten vaik­ka­pa lat­ti­aan, sei­nään tai kat­toon. Uriin on sit­ten mah­dol­lis­ta asen­taa esi­mer­kik­si lat­tia­läm­mi­tys tai pii­lot­taa kaa­pe­lit ja säh­kö­joh­dot. Roi­lot teh­dään asen­net­ta­vien tai pii­lo­tet­ta­vien put­kien tai kaa­pe­lei­den levey­den mukaan, yleen­sä noin 30 – 40 mm syvyisiksi.

Roi­lo­tus on mah­dol­lis­ta toteut­taa sekä uudis- että sanee­raus- tai remont­ti­koh­tei­siin. Jos kai­paat ammat­ti­tai­dol­la teh­tä­vää beto­ni- tai tiiliuritusta.

Lattian piikkaus

Kor­kea­luok­kai­sen kalus­tom­me avul­la lat­tioi­den piik­kaus ja muut
pur­ku­työt kuten beto­ni­por­tai­den purut hoi­tu­vat nopeas­ti ja tehok­kaas­ti. Puram­me eri­tyi­sel­lä tehok­kuu­del­la niin beto­nin kuin myös muut lat­tia­ma­te­ri­aa­lit, kuten laat­ta­lat­tiat ja luon­non­ki­vi­laa­tat sekä eri­lai­set tii­li­ra­ken­teet. Ura­koim­me lat­tiat aina koti­ta­louk­sien kevyt­ra­ken­tei­sem­mis­ta laat­ta­lat­tiois­ta ras­kai­siin teh­tai­den kova­be­to­ni­lat­tioi­hin. myös kaut­tam­me saat kat­ta­vas­ti timant­ti­po­rauk­set ja -sahauk­set työ­koh­teen tar­peen mukaan toteutettuna.

Seinän purku

Toteu­tam­me myös sei­nien piik­kauk­set van­kal­la koke­muk­sel­la. Meil­lä on moni­puo­li­nen koke­mus eri­lais­ten sei­nä­pin­noit­tei­den pur­ku­töis­tä aina sei­nä­kaa­ke­leis­ta vah­vis­tet­tui­hin beto­ni­sei­niin. Osaa­va hen­ki­lö­kun­tam­me hoi­taa sei­nien ura­koin­nit kat­ta­van kalus­tom­me avul­la luo­tet­ta­vas­ti ja turvallisesti.

Eri­tyi­ses­ti jos sei­nä­pin­noit­tei­den pur­ku teh­dään käy­tös­sä ole­vas­sa raken­nuk­ses­sa, on huo­mioi­ta­va työs­tä tule­va melu ja raken­nus­pö­ly. Työs­säm­me toi­mim­me aina mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ja tehok­kaas­ti, aiheut­ta­mat­ta lii­an suur­ta vai­vaa raken­nuk­sen asuk­kail­le tai käyttäjille.

Ota meihin yhteyttä!

Soita +358 449 761 224